Onze partners

Slotenmaker Alarmlijn

Zoeken

Bromfietsverzekering

Deze verzekering dekt schade die met of aan een bromfiets, scooter of snorfiets wordt toegebracht. Onderscheid wordt gemaakt tussen de cascodekking voor schade aan of verlies van de brom- of snorfiets, spartamet zelf, en de (verplichte) WA-dekking voor schade toegebracht aan derden.

 • Bromfietsen met een kenteken:
 • Automaten of Versnellers (gele kentekenplaat)
 • Snorfietsen (blauwe kentekenplaat)
 • Fietsen met hulpmotor (blauwe kentekenplaat)
 • Oldtimers (gele of blauwe kentekenplaat) voorwaarden: bromfiets is minimaal 25 jaar oud en er dient aantoonbaar een ander motorrijtuig voor dagelijks vervoer aanwezig te zijn.
 • Tweede of volgende oldtimer (gele of blauwe kentekenplaat)
 • Segway (blauwe kentekenplaat)

Wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd overeenkomstig de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (W.A.M.) tot een verzekerd bedrag van euro 2.500.000,-  per gebeurtenis, voor schade aan zaken en euro 5.000.000,- voor schade aan personen, dan wel een hoger bedrag, voor zover dit krachtens een in het buitenland geldende verplichte verzekering is voorgeschreven. Wettelijke aansprakelijkheid en diefstaldekking voor automaten, versnellers, snorfietsen en fiets met hulpmotor. Diefstaldekking is uitsluitend mogelijk in combinatie met een door de verzekeraar erkend goedgekeurd slot. Wettelijke aansprakelijkheid en volledig-cascodekking (all risk) voor fietsen met hulpmotor en Segway. Volledig-cascodekking is uitsluitend mogelijk in combinatie met een door de verzekeraar erkend goedgekeurd slot, m.u.v. Segway. Die moet een specifiek Segway-slot hebben.  Iedere hierboven genoemde dekking is uit te breiden met: Verhaalsbijstandverzekering: Deze verzekering biedt bijstand bij het verhalen van materiële schade die verzekerde door een ongeval met de bromfiets heeft opgelopen.  Ongevallenverzekering voor opzittende: Per opzittende (maximaal twee) wordt na een ongeval met de verzekerde bromfiets uitgekeerd euro 2.500,- na overlijden en maximaal euro 12.500 bij blijvende invaliditeit.

Bij de meeste maatschappijen is een bonus malus ladder van toepassing.

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder en/of de passagiers voor door een met name genoemd motorrijtuig veroorzaakte schade. Schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder toegebracht is uitgesloten. De benadeelde derde heeft een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar.

Wat regelt de WA-verzekering?

De bezitters van een motorrijtuig zijn wettelijk verplicht een WA-verzekering af te sluiten.
De WA verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die u met uw auto aan anderen toebrengt.
De tegenpartij heeft het recht om rechtstreeks bij uw eigen verzekeringsmaatschappij voor schadevergoeding aan te kloppen. Stelt de tegenpartij u aansprakelijk of dient hij een claim bij u in, stel dan uw verzekeraar of tussenpersoon daarvan meteen op de hoogte en stuur de documenten direct door. U meldt dit aan de benadeelde en bericht hem dat de verzekeraar de zaak verder zal behandelen.

Als de verzekeraar u aansprakelijk stelt voor de schade, is hij verplicht om de tegenpartij schadeloos te stellen. Het kan voorkomen dat de verzekeraar schade uitkeert, terwijl u denkt niet schuldig te zijn. Vaak komt dat, omdat de wet en rechtspraak verschil maken tussen ‘schuld’ en ‘aansprakelijkheid’. Vindt bijvoorbeeld een aanrijding plaats tussen een motorrijtuig en een fietser of voetganger, dan stelt de wet en rechtspraak dat de bestuurder van het motorrijtuig aansprakelijk is. Deze moet dan aantonen dat ook de fietser of voetganger schuld heeft. Is daarvoor onvoldoende bewijs, dan is de verzekeraar wettelijk verplicht de schade te betalen.

Wanneer u een ander in uw auto laat rijden, is je WA-verzekering ook geldig als die ander met de auto schade aan een derde toebrengt. Maar pas op: de verzekering is niet geldig, wanneer:

    de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft (tenzij het niet langer dan één jaar is verlopen);
    de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd.

Controleer dit dus vooraf voordat u uw auto uitleent.

Beperkt Cascoverzekering

Een WA-plusverzekering is één van de benamingen die gebruikt wordt voor de verzekering van een motorrijtuig.


Deze verzekering staat bekend onder verschillende benamingen zoals Beperkt Casco verzekering, Extra verzekering en Mini Casco verzekering. Schade aan het motorrijtuig is verzekerd voor zover die schade veroorzaakt is door een in de polis genoemde gebeurtenis, waarvan de belangrijkste zijn:

 • Brand en blikseminslag diefstal, joy riding en verduistering
 • Storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
 • Botsing met loslopende dieren en vogels
 • Ruitbreuk

Casco verzekering

cascoDe volledig cascoverzekering (ook wel all risksverzekering genoemd) vergoedt de schade aan uw eigen motorrijtuig. Ook als die schade door uw eigen schuld is veroorzaakt.
De verzekering keert de schade uit die ontstaat als gevolg van botsing, omslaan, slippen, van de weg of te water raken en van enig ander ‘van buiten komend onheil’. Daarbij kun je denken aan brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm.

Niet onder de dekking valt een eigen gebrek aan de auto of schade ontstaan door slijtage. Wel vallen de gevolgen van een eigen gebrek (bijvoorbeeld: de schade door het van de weg raken) onder de volledige cascoverzekering.

Waarborgfonds

Het kan gebeuren dat de tegenpartij niet verzekerd is en niet in staat is om de schade te vergoeden. Dan kun je terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer, waaraan alle autoverzekeraars een bijdrage leveren. Datzelfde geldt als de tegenpartij na het ongeval doorrijdt zonder dat u het kenteken kon noteren, of als een motorrijtuig uw geparkeerde auto beschadigt, terwijl u niet aanwezig was.

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding van het Waarborgfonds, moet u eerst aangifte doen bij de politie en aantonen dat de schade is veroorzaakt door een motorrijtuig. Daarom is het belangrijk dat u over getuigen beschikt. Vraag daarom bij omstanders of zij iets hebben gezien en maak, als het kan, foto's van de situatie.

Let op het waarborgfonds geeft alleen dekking binnen Nederland.

Rijwielverzekering

De rijwielverzekering biedt dekking tegen schade aan en verlies van het rijwiel en/of de accessoires ontstaan door:

 • Brand, ontploffing en blikseminslag;
 • Diefstal (vaak met een eigen risico van bijv. 30%);
 • Alle andere van buiten komende onheilen, zoals verkeersongevallen.